Privacy- en cookiebeleid
_____________________________________________________

Europlint is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op Europlint.nl

Onze website gebruikt cookies, JavaScript en/of vergelijkbare technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website; de integratie van social media; het verzamelen en analyseren van statistieken. Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk.

Door op de knop 'BEVESTIG' te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies en daarmee het verzamelen van (persoonlijke) informatie op Europlint.nl

 

 

HOT Corporate - шаблон joomla Окна

Verzagen van tegels voor zowel de zakelijke- als de particuliere markt

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

VAN: Europlint B.V gevestigd, Middelste Groes 3, 5384 VV Heesch. Tel. 085-8886055.
         K.v.K 61549800/ BTW nr. NL8543.86.324.B01

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis Gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker : Europlint B.V de gebruiker van de algemene voorwaarden
Opdrachtgever : De wederpartij van gebruiker, koper;

Opdracht/Overeenkomst : De tussen gebruiker en opdrachtgever / koper gesloten overeenkomst.

 

Artikel 2 Algemeen


2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht, aanbieding en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen;

 

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan gebruiker van de diensten van derden gebruik maakt;

 

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

 

2.4 De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle eventuele opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever, ongeacht of deze voorwaarden al dan niet expliciet van toepassing zijn verklaard op de betreffende aanvullende- en vervolgopdrachten;

 

2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten


3.1 Overeenkomst waarbij gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten;
 

a) Na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgestelde overeenkomst of ingevuld formulier en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;

b) Na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door gebruiker gedaan aanbod;

c) Bij gebreke daarvan, door de overhandiging door opdrachtgever aan gebruiker van

de aan te leveren zaken en/of informatie;

 

3.2 Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijk persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijk persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst vloeiende verplichtingen;

 

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn in euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief opslag-, verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;

 

3.4 Indien gebruiker voor verzending van de gekochte zaken zorg draagt brengt gebruiker steeds de transport- en verpakkingskosten bij opdrachtgever afzonderlijk in rekening;

 

3.5 Indien geleverd wordt onder rembours, brengt gebruiker steeds rembourskosten in rekening bij opdrachtgever;

 

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

 

3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten;

 

3.8 Indien opdrachtgever niet ingaat op een aanbieding van gebruiker, is de gebruiker gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, voor zover deze specifiek voor de opdrachtgever werden gemaakt;

 

3.9 Als opdrachtgever aan de gebruiker gegevens, tekeningen etc. verstrekt, mag gebruiker uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren;

 

3.10 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem Voorgeschreven materialen op grond waarvan gebruiker een aanbieding doet;

 

3.11 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor elke aanspraak van derden met betrekking van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, monsters, modellen en dergelijke.

 

Artikel 4 Modellen / Afbeeldingen

 

4.1 Is aan opdrachtgever een model of afbeelding getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;

 

4.2 Afwijking in kleur kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst


5.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand ter wetenschap in Nederland;

 

5.2 Gebruiker stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;

 

5.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

 

5.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening brengen;

 

5.5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar hoorde te zijn.

 

Artikel 6 Levering

 

6.1 Levering van zaken geschiedt af adres gebruiker, tenzij anders is overeengekomen;

 

6.2 Opdrachtgever dient de zaken direct na gereedkomen af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor opdrachtgever beschikbaar zijn of ter aflevering bij opdrachtgever worden aangeboden, doch niet door opdrachtgever worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van gebruiker;

 

6.3 Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever;

 

6.4 Indien de zaken worden afgeleverd, is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen;

 

6.5 Indien gebruiker gegevens behoeft van opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan de gebruiker ter beschikking heeft gesteld;

 

6.6 Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn;

 

6.7 Bij de vaststelling van de levertijd gaat gebruiker er van uit dat hij de opdracht/overeenkomst onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn:

- Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke gebruiker bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan gebruiker de levertijd verlengen met de tijd die

nodig is om de opdracht/overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren.

Als de werkzaamheden niet in de planning van gebruiker kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat;

- Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke gebruiker bekend waren

toen hij de levertijd vaststelde, kan gebruiker de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht/overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van gebruiker kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat;

- Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te

verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van gebruiker kan worden

ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat;

- Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door gebruiker wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van gebruiker kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat;

 

6.8 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen;

 

6.9 Gebruiker is gerechtigd in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd deel levering afzonderlijk te factureren;

 

6.10 De opdrachtgever is gehouden de zaken bij levering te controleren op zichtbare gebreken, alsmede deze te keuren naar maat, tint, soort, type en hoeveelheid, een en ander voor zover van toepassing. Indien de opdrachtgever de zaken in ontvangst neemt zonder schriftelijke aan- of opmerkingen, wordt de opdrachtgever geacht de zaken volledig en zonder voorbehoud te hebben geaccepteerd. Reclames ten aanzien van zichtbare gebreken worden in dat geval niet in behandeling genomen en het recht op ontbinding van de overeenkomst, het recht tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding vervalt;

 

6.11 De opdrachtgever is verplicht de gekochte materialen af te nemen binnen de overeengekomen termijn. Indien hij zulks nalaat staat het gebruiker vrij naar eigen inzicht over de zaken te beschikken, onverminderd de verschuldigdheid van de koopsom;

 

6.12 Indien geen termijn van afname is overeengekomen dient de opdrachtgever de zaken af te nemen binnen 1 maand van de opgegeven levertijd. Indien de opgegeven levertijd onverhoopt niet is gerealiseerd kan worden door gebruiker dient de opdrachtgever de zaken af te nemen binnen 1 maand na de door gebruiker aangepaste levertijd. Indien de opdrachtgever zulks nalaat staat het gebruiker vrij naar eigen inzicht over de zaken te beschikken, onverminderd de verschuldigdheid van de koopsom;

 

6.13 Indien de gebruiker wenst dat de zaken door gebruiker worden getransporteerd en gebruiker stemt hiermee in dan geldt onverminderd dat de zaken FCA (incoterms 2000) af (opslag) locatie gebruiker worden geleverd. De zaken zijn derhalve voor risico van de gebruiker vanaf het moment van levering FCA ( incoterms 2000) af (opslag) locatie gebruiker. Het vervoer geschiedt voorts voor rekening en risico van de gebruiker. De minimale afroeptermijn voor de gebruiker bedraagt in dat geval 48 uur.

 

Artikel 7 Onderzoek, reclames

 

7.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij gebruiker heeft gereclameerd. Opdrachtgever is gehouden het gekochte c.q. de uitgevoerde opdracht op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na (af)levering, te (doen) onderzoeken. Op reeds verwerkte materialen is geen reclame mogelijk.

 

Artikel 8 Risico-overgang

 

8.1 Indien opdrachtgever weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van gebruiker, inclusief kosten van transport en opslag, op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;

 

8.2 Het risico van verlies, beschadiging en opslag gaat over op opdrachtgever vanaf het moment dat gebruiker opdrachtgever op de hoogte heeft gebracht dat de bewerkte zaken gereed zijn, dit kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden. Opdrachtgever kan risico van opslag bij gebruiker verzekeren;

 

8.3 Indien gebruiker voor transport van de bewerkte zaken zorg dient te dragen dan is dit geheel voor eigen risico van de opdrachtgever. Hieronder wordt verstaan: opslag, laden, lossen en transport. Risico gaat in op het moment dat gebruiker schriftelijk of mondeling aan opdrachtgever heeft doorgegeven dat bewerkte zaken gereed zijn. Opdrachtgever kan risico voor bovengenoemde zaken bij gebruiker verzekeren.

 

Artikel 9 overmacht


9.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt;

 

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen. Alle van buiten komende omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die bij het sluiten van de opdracht/overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten de invloedsfeer van gebruiker liggen, maar waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Onder omstandigheden die niet door gebruiker te verwachten waren en die buiten zijn invloedsfeer liggen worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van gebruiker niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbeving, brand, verlies of diefstal van gereedschappen en/of defecte machines, het verloren gaan van de te bewerkte/verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import of handelsbeperkingen;

 

9.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die ( verdere ) nakomingen verhindert intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen;

 

9.4 Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht/overeenkomst opschorten. Als deze periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden is zowel gebruiker als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Gebruiker noch opdrachtgever hebben in een dergelijk voorkomend geval recht op vergoeding van de geleden en/of te lijden schade als gevolg van de ontbinding;

 

9.5 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijke na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

 

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

 

10.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

- Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen.

-In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 

10.2 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigd instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

 

10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

 

10.4 Gebruiker behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen;

 

10.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden voordat men de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, als gevolg van een omstandigheid die te wijten is aan de opdrachtgever is de opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van 10% van de overeengekomen orderprijs (inclusief BTW), onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

 

Artikel 11 Vergoeding, prijs en kosten

 

11.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen;

 

11.2 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen wordt ontbonden voordat met de uitvoering van werkelijk bestede uren of gedeelten daarvan. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen;

 

11.3 Prijzen en eventuele kostenberamingen zijn exclusief BTW;

 

11.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand kan gebruiker de verschuldigde kosten periodiek in rekening brengen;

 

11.5 Een stijging van kostprijsbepalende factoren die is ontstaan na het sluiten van een overeenkomst/het verstrekken van een opdracht mag door gebruiker worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst op het moment van de stijging nog niet is voltooid. Deze prijsstijging dient door de opdrachtgever te worden voldaan tegelijk met betaling van de hoofdsom of eventueel de eerst overeengekomen betaaltermijn;

 

11.6 Wijzigingen in het werk leiden in ieder geval tot meer-of minderwerk als er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificatie of het bestek, de door opdrachtgever verstrekte informatie niet in overeenstemming is met de werkelijke situatie en/of van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken;

 

11.7 De kosten verbonden aan het meerwerk worden berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment van het uitvoeren van het meerwerk. De kosten verbonden aan het minderwerk worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst/het verstrekken van de opdracht;

 

11.8 Gebruiker zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.

 

Artikel 12 Betaling

 

12.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Orders boven de € 2.500,00 dienen te geschieden 50% voor aanvang werk en 50% bij oplevering binnen 14 dagen na factuurdatum. Partijen kunnen schriftelijk van deze betalingsvoorwaarden afwijken. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsplicht niet op;

 

12.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

 

12.3 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar bij: overschrijding van een betalingstermijn, aanvraag van surseance van betaling, ontbinding of liquidatie van opdrachtgever, ondercuratelestelling of overlijden van opdrachtgever (natuurlijke persoon);

 

12.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente;

 

12.5 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van gebruiker een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Gebruiker heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen;

 

12.6 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op gebruiker te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van gebruiker of de gerechtelijke schuldsanering op gebruiker van toepassing is.

 

Artikel 13 Incassokosten


13.1
Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor

 

rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd;

 

13.2 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan gebruiker alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-.

De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

 

Over de eerste

€ 3.000,-

15%

Over het meerdere tot

€ 6.000,-

10%

Over het meerdere tot

€15.000,-

8%

Over het meerdere tot

€60.000,-

5%

Over het meerdere vanaf

€60.000,-

3%

 

Als de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd;

 

13.3 Als gebruiker in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever. Executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 14 Garantie

 

14.1 Gebruiker verstrekt aan de directe opdrachtgever c.q. koper een garantie op door haar geleverde zaken tot 7 dagen na (op) levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie;

 

14.2 Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat gebruiker voor de in lid 1 genoemde periode in voor deugdelijkheid van de aangeleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in keuze daarvan;

 

Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal gebruiker deze herstellen of vervangen. De delen die bij gebruiker hersteld of door gebruiker vervangen worden, moeten franco aan gebruiker worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en eventueel gemaakte reis- en verblijfskosten, komen voor rekening van opdrachtgever;

 

14.3 De garantie is beperkt tot:

- fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage en oneigenlijk c.q. ondeskundig gebruik voor opdrachtgever of een derde; 

- leveringen aan opdrachtgevers c.q. kopers in Nederland, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

 

14.4 Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:

- normale slijtage;

- onoordeelkundig gebruik;

- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.

- bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

 

14.5 Opdrachtgever moet gebruiker in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of bewerking opnieuw uit te voeren;

 

14.6 Zolang opdrachtgever c.q. koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan geen beroep doen op onze garantiebepaling.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

15.1 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

 

15.2 Gebruiker is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan gebruiker toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen gebruiker verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn;

 

15.3 Als het voor gebruiker ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 2 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door gebruiker voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht;

 

15.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor:

-afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever goedgekeurde zaken;

-voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

-onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door opdrachtgever van het geleverde;

-opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

-schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van gebruiker;

 

15.4 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij gebruiker te worden ingediend;

 

15.5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal gebruiker de bewerking opnieuw uitvoeren met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal;

 

15.6 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door gebruiker geleverde producten en/of materialen, en bewerkingen die zijn gedaan aan producten en/of materialen van opdrachtgever zelf.

 

Artikel 16 Klachten en vervaltermijn

 

16.1 Klachten dienen schriftelijk en rechtstreeks ter kennis van gebruiker te worden gebracht, onder nauwkeurige opgave van de aard en omvang van de klachten. In geval van zichtbare gebreken dient zulks te geschieden overeenkomstig artikel 7.10. In geval van verborgen gebreken dient zulks te geschieden binnen 60 dagen nadat het gebrek is vastgesteld. Bij gebreke waarvan het recht op ontbinding van de overeenkomst, het recht tot vorderen van nakoming en/of schadevergoeding vervalt;

 

16.2 Klachten over geleverde zaken worden niet in ontvangst genomen, indien aan de zaken be- en/of verwerkingswerkzaamheden zijn verricht nadat van enig gebrek is gebleken;

 

16.3 Afwijkingen in maat en tint welke binnen de gebruikelijke toleranties vallen geven geen recht tot reclame.

 

Artikel 17 Geheimhouding

 

17.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

 

17.2 Indien gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van een overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 

18.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet;

 

18.2 Alle door gebruiker verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit;

 

18.3 Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 19 Geschillen

 

Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de Rechtbank in de vestigingsplaats van gebruiker, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 20 Toepasselijk Recht

 

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk gesloten.

 

Artikel 21 Bijzonder deel: Tegel & Plintservice

 

21.1 Bijzonder deel algemene voorwaarden ten behoeve van Europlint BV. Bij een discrepantie tussen algemeen deel en bijzonder deel heeft het bijzonder deel ten alle tijden voorrang op het algemene deel algemene voorwaarden;

 

21.2 Prijzen: De handelaarsprijzen zijn per m2, per m1 of per stuk, exclusief BTW. Drukfouten onder voorbehoud. Prijzen kunnen na verlopen van de geldigheidsduur van de offerte eenzijdig zonder melding worden aangepast, hetgeen consequenties kan hebben op de prijzen;

 

21.3 Bestellingen: Bestellingen worden uitsluitend schriftelijk; per fax, e-mail of via onze bestelsite geaccepteerd;

 

21.4 Prijslijsten: Gebruiker besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie in haar prijslijsten, op haar website en op de eventueel geleverde prijslijsten. Desalniettemin is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Het gebruiken van de prijslijsten geschiedt geheel voor risico van de gebruiker;

 

21.5 Offertes: Door gebruiker gedane offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij anders vermeld. Een samengestelde offerte verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

21.6 Levertermijnen: Maximaal 8 werkdagen voor standaard maatwerk zoals: standaard plinten 7 en 8 cm hoog, gerectificeerde stroken, tegels halveren etc.. Maximaal 12 werkdagen voor niet standaard maatwerk zoals: plinten andere hoogten, traptreden, mozaïek matjes, logo’s etc.. Mededelingen aangaande levertijden zijn altijd naar beste weten. Voor onvoorziene omstandigheden en/of vertragingen en daaruit voortvloeiende kosten kunt u gebruiker nimmer aansprakelijk stellen;

 

21.7 Modellen en voorbeelden: Indien door gebruiker een model, voorbeeld of monster is getoond of verstrekt wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het model, voorbeeld of monster afwijken. Gebruiker kunt u hiervoor nimmer aansprakelijk stellen;

 

 

21.8 Emailleren: De rechte of afgeronde zijde van de geëmailleerde plinten zijn koud aangebracht, waardoor deze onderhevig zijn aan bijtende producten, schuursponsjes etc.. Ook moet met voorzichtigheid worden omgegaan bij het eventuele inwassen, afkitten en verwijderen van verfresten etc.. Om deze redenen kan gebruiker geen enkele klacht in behandeling nemen.

 

Artikel 22 Deponering

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ………. onder nummer:

ADRES

  Europlint BV
  Middelste Groes 3
  5384 VV Heesch
  K.V.K.: 61549800
  BTW nr NL8543.86.324.B01


  Tel.Nr.: 085-8886055
  Email: info@europlint.nl

Bezoek Ons